Informace

Informace o zpracování osobních údajů v rámci MOL zákaznického programu a marketingových aktivit
 1. Činnost společností Skupiny MOL

  1. Předmětem podnikání společností Skupiny MOL je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci Skupiny MOL a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníkům.
  2. Společnost MOL Česká republika, s. r. o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 96735, (dále jen MOL ČR), společnost MOL Plc., identifikační číslo: 01‑10-041683, se sídlem Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapešť, Maďarsko, (dále jen MOL Plc.) a společnost Multipont Program Zrt., identifikační číslo: 01‑10-047197, Budafoki út 79., 1117 Budapešť, Maďarsko, (dále jen Multipont), proto založily MOL zákaznický program, který umožňuje svým členům získat odměnu za opakované cesty na čerpací stanice MOL v České republice.
 2. Správce nebo zpracovatel?

  1. MOL ČR, MOL Plc. a Multipont jsou společnými správci osobních údajů (dále jen Společní správci).
 3. Zásady ochrany osobních údajů

  1. Společní správci osobních údajů jsou povinni při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Společní správci pravidelně kontrolují soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupují odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.
 4. MOL zákaznický program

  1. Hlavním obsahem a nedílnou součástí MOL zákaznického programu je:
   1. sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží a služeb,
   2. poskytování slev při koupi zboží a služeb,
   3. soutěže a věrnostní kampaně.
  2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování MOL zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Poskytnutí zboží, služeb a dalších benefitů vyplývajících z členství v MOL zákaznickém programu je založeno na smluvním a předsmluvním vztahu. Smluvní vztah vzniká řádným vyplněním registračního formuláře do MOL zákaznického programu ze strany zákazníka, resp. budoucího člena MOL zákaznického programu, a předáním MOL ČR. Osobní údaje poskytnuté při registraci do MOL zákaznického programu jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi budoucím členem MOL zákaznického programu a Společnými správci. V případě neposkytnutí osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane členem MOL zákaznického programu a nebude moci čerpat služby a benefity plynoucí z členství. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel MOL zákaznického programu. Členství v MOL zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u MOL ČR.
  3. Mimo hlavní obsah MOL zákaznického programu ještě Společní správci MOL provozují ostatní marketingové aktivity související s MOL zákaznickým programem. Těmito ostatními marketingovými aktivitami jsou:

   1. zasílání obecných obchodních sdělení,
   2. zasílání individualizovaných obchodních sdělení na míru.
 5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

  1. V souvislosti se základním zabezpečením účasti členů v MOL zákaznickém programu, poskytováním služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, zpracováváme údaje poskytnuté v přihlášce do MOL zákaznického programu, údaje o používání zákaznické karty a případně údaje o používání online účtu a o řešení dotazů a stížností. Právním základem je plnění smlouvy. Tyto údaje zpracováváme např. za účelem udržování kontaktu s členy, správy účtu člena, kontaktu v případě ztráty karty nebo podezření na její zneužití třetí osobou apod. Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro základní fungování MOL zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb.
  2. V souvislosti s dotazy, stížnostmi, podněty, připomínkami a uplatňováním svých práv a požadavků vyplývajících z členství v MOL zákaznickém programu můžete kontaktovat telefonicky zákaznickou linku MOL zákaznického programu. Na základě oprávněného zájmu Společných správců, za účelem vyhodnocování a zlepšování kvality poskytovaných služeb, evidování dotazů, stížností, podnětů, připomínek a uplatněných práv a požadavků členů MOL zákaznického programu a dalších volajících, MOL ČR pořizuje audiozáznamy telefonických hovorů a může za výše uvedenými účely osobní údaje v nich uvedené zpracovávat.
  3. V souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami zpracováváme následující osobní údaje, a to za účelem dle druhu konkrétní marketingové aktivity:

   Zasílání obecných obchodních sdělení

   Na základě ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, MOL zasílá všem členům MOL zákaznického programu, od kterých získal příslušné kontaktní údaje (jako adresu, e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo) v souvislosti s uzavřenou smlouvou o členství v MOL zákaznickém programu (tedy v souvislosti se svou obchodní činností), hromadná obchodní sdělení ohledně MOL zákaznického programu, jeho fungování (např. formou dotazníku, průzkumu apod.) a s tím souvisejících služeb. Tato obchodní sdělení budou členům zasílána/zprostředkována prostřednictvím pošty, e‑mailu, SMS, aplikace (stáhne‑li si ji člen MOL zákaznického programu), obrazovek a jiných médií přímo na čerpací stanici nebo prostřednictvím dalších vhodných technických prostředků, které budou využity jako komunikační prostředek s ohledem na budoucí vývoj techniky.

   Zasílání individualizovaných obchodních sdělení na míru

  4. Na základě výslovného, zvlášť poskytnutého souhlasu člena MOL zákaznického programu k zasílání individualizovaných obchodních sdělení na míru a personalizovaných nabídek na akční zboží a služby zpracováváme za tímto účelem osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři, případně na jeho online účtu, vytváříme profil nákupního chování konkrétního člena, zpracováváme jeho zájmové oblasti týkající se jednotlivého zboží nebo služeb. Při tomto zpracování osobních údajů člena MOL zákaznického programu tedy dochází k profilování osobních údajů člena včetně profilování nákupního chování za účelem zaslání adresné nabídky na akční zboží a služby. K zasílání individualizovaných obchodních sdělení na míru může docházet prostřednictvím pošty, e‑mailu, SMS, aplikace (stáhne‑li si ji člen MOL zákaznického programu), obrazovek a jiných médií přímo na čerpací stanici nebo prostřednictvím dalších vhodných technických prostředků, které budou využity jako komunikační prostředek s ohledem na budoucí vývoj techniky.
  5. Veškeré osobní údaje v rámci ostatních marketingových aktivit zpracováváme na základě výše uvedeného zákonného ustanovení, případně výslovného, zvlášť poskytnutého souhlasu člena. Člen MOL zákaznického programu má kdykoliv možnost daný souhlas změnit či odvolat, a to buď vyplněním formuláře, který je k dispozici na každé čerpací stanici, anebo v rámci online účtu na www.molprogram.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování těchto údajů do doby odvolání souhlasu. V případě, že člen MOL zákaznického programu výslovný oddělený souhlas neposkytne, není zahrnut do ostatních marketingových aktivit a je členem pouze základní verze MOL zákaznického programu.
  6. Společní správci vedou elektronickou databázi (CRM systém), ve které evidují osobní a kontaktní údaje členů a zpracovávají veškeré osobní údaje podle volby člena MOL zákaznického programu.
  7. Při návštěvě internetových stránek provozovaných Společnými správci se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookies na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení člena MOL zákaznického programu v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Díky cookies si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení subjektu údajů, které na nich provedl, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony subjektu údajů, které na nich provedl (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
  8. Dále zpracováváme osobní údaje členů MOL zákaznického programu v rámci prevence, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužití v souvislosti s MOL zákaznickým programem a v případě uplatnění práv ze strany člena v souvislosti s MOL zákaznickým programem v soudním nebo jiném řízení. K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu Společných správců, a to konkrétně za účelem prevence a odhalování jednání, která by mohla ohrozit majetek, obchodní tajemství, práva duševního vlastnictví a dobrou pověst Společných správců nebo majetek jednotlivých členů MOL zákaznického programu, a za účelem účinné obrany práv a zájmů Společných správců. Za těmito účely zpracováváme osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři, v online účtu, údaje o používání karty, číslo karty s požadovanými daty (např. název kupovaného zboží a jeho číselné označení, množství, cena, místo a čas nákupu atd.) v rozsahu a po dobu potřebnou k naplnění daného účelu.
  9. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.
  10. Na základě zvlášť poskytnutého souhlasu člena MOL zákaznického programu dochází k vytvoření profilu tohoto člena, jak je uvedeno výše. Na základě automatizovaného zpracování údajů se nebudou činit žádná rozhodnutí týkající se subjektu údajů. Podle zájmů člena MOL zákaznického programu jako potenciálního adresáta přizpůsobených marketingových sdělení bude založen profil na následujících hlavních aspektech: údaje o užívání karty MOL zákaznického programu (historie nákupů: produkty a služby, které člen MOL zákaznického programu v minulosti využil nebo zakoupil, např. typ produktu nebo služby, četnost a hodnota nákupu), věk a pohlaví.
 6. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

  1. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa zákaznické e‑mailové a telefonické linky, rozesílání e‑mailingových nabídek včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Osobní údaje členů dále v omezeném rozsahu sdílíme s provozovateli čerpacích stanic MOL, jejichž obsluha např. vydává oproti vyplněné přihlášce do MOL zákaznického programu členům kartu MOL zákaznického programu, případně nabízí zboží a služby. Kontaktní údaje členů dále sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro Společné správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
  2. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců – za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení Skupiny MOL (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat a zabezpečení funkčnosti a inovací systému IT využívaného ve Skupině MOL.
 7. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

  1. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.
 8. Opatření k zabezpečení údajů

  1. Aby byla zaručena důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů, Správci osobních údajů uchovávají osobní údaje členů MOL zákaznického programu v šifrované databázi/databázi chráněné heslem dle standardů a norem IT bezpečnosti. Správci osobních údajů zajišťují záznamy o údajích v souladu s ochranou úměrnou riziku a ochranu na úrovní sítě, infrastruktury a aplikací a neustálé sledování a zpracování incidentů narušujících soukromí.
  2. Správci osobních údajů plánují a realizují úkony zpracování údajů, aby zajistili ochranu soukromí subjektů údajů uplatněním nařízení GDPR a další legislativy o zpracování osobních údajů.
  3. Správci osobních údajů zajišťují bezpečnost údajů a provádí technická a organizační opatření a zavádí procesní pravidla, která jsou nezbytná k prosazování nařízení GDPR a dalších pravidel ochrany osobních údajů a zachování důvěrnosti.
  4. Správci osobních údajů chrání osobní údaje pomocí kroků úměrných riziku, zvláště je pak chrání před neoprávněným přístupem, změnou, přeposíláním, zveřejněním, výmazem nebo zničením a rovněž před tím, aby se kvůli změnám použité technologie staly nedostupnými.
 9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

  1. Společní správci zpracovávají osobní údaje v rámci vzájemné spolupráce. Společní správci mají mezi sebou uzavřenou smlouvu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR.
  2. Společní správci odpovídají za zpracování osobních údajů společně a nerozdílně dle čl. 82 odst. 4 GDPR.
  3. Společní správci se dohodli, že MOL ČR bude vyřizovat požadavky a dotazy subjektů údajů ke zpracování jejich osobních údajů. Bez ohledu na toto ujednání může subjekt údajů uplatnit svá práva dle GDPR u každého ze Společných správců i vůči každému z nich.
  4. Své požadavky nebo dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na kontaktní e‑mailovou adresu molprogram@molcesko.cz nebo poštou na adresu sídla MOL ČR, případně jiného ze Společných správců.
  5. Skupina MOL jmenovala v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e‑mailové adrese dpo@mol.hu.
  6. S případnou stížností se lze obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e‑mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz, nebo na maďarský Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací na adrese Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budapešť, Maďarsko, e‑mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 1 391 1400, webová stránka: http://naih.hu/, které jsou příslušnými dozorovými orgány.
  7. Podrobnosti o právech a nápravných prostředcích jsou uvedeny v příslušných ustanoveních nařízení GDPR (zejména v čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82 nařízení GDPR). Kdykoliv můžete požádat o informace o svých údajích, požadovat jakoukoliv opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů a rovněž vznést námitku vůči zpracovávání údajů na základě oprávněného zájmu a vůči přímým marketingovým sdělením a máte právo na přenositelnost údajů. Níže shrnujeme nejdůležitější ustanovení.

   Právo na informace

  8. Pokud Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, musí Vám poskytnout, aniž byste o to žádali, informace o nejdůležitějších charakteristikách zpracování údajů, jako je účel, právní základ, trvání zpracování údajů, totožnost a kontaktní údaje Správce osobních údajů a jeho zástupce (včetně vhodných a přiměřených záruk v případě předávání údajů do třetí země); v případě, že na zpracování osobních údajů existuje oprávněný zájem, pak o oprávněném zájmu Správce osobních údajů nebo třetí strany a o Vašich právech a nápravných prostředcích ohledně zpracování Vašich údajů (včetně práva na podání stížnosti dozorovému úřadu), pokud tyto informace nemáte. V případě automatizovaného zpracovávání a profilování musí být subjekt údajů informován o použité logice a musí mu být poskytnuty srozumitelné informace o významu tohoto zpracování údajů a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů. Správce osobních údajů tyto informace poskytuje tím, že Vám poskytne aktuální oznámení o ochraně osobních údajů.

   Právo na přístu

  9. Máte právo od Správce osobních údajů získat potvrzení, že jsou zpracovávány osobní údaje o Vaší osobě. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k předmětným osobním údajům a určitým informacím včetně informací o účelu zpracování, kategoriích předmětných osobních údajů, příjemcích, trvání zpracování údajů (plánovaného), právech a nápravných předmětech subjektu údajů (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu) a informacím o zdroji osobních údajů získávaných od subjektu údajů. Na Vaši žádost Vám Správce osobních údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  10. Správce osobních údajů může za další vyžádané kopie účtovat přiměřený správní poplatek. Právo požadovat kopie nemá nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních osob. O možnosti zveřejnění kopie, způsobu zveřejnění, případných nákladech a dalších podrobnostech Vám Správce osobních údajů poskytne informace na vyžádání.
  11. V případě automatizovaného rozhodování a profilování má subjekt údajů právo na přístup k informacím o použité logice a významu zpracování a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů.

   Právo na opravu

  12. Máte právo od Správce osobních údajů požadovat, aby neprodleně opravil nepřesné osobní údaje o Vaší osobě. S ohledem na účel zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, např. doplňujícím prohlášením nebo jiným způsobem.

   Právo na výmaz

  13. Máte právo požadovat, aby Správce osobních údajů neprodleně provedl výmaz osobních údajů o Vaší osobě, a pokud jsou splněny určité podmínky, musí Správce osobních údajů neprodleně tento výmaz osobních údajů o Vaší osobě provést. Mimo jiné musí Správce osobních údajů provést výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro účely, za kterými byly shromážděny, pokud odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, pokud již neexistuje právní důvod zpracovávání, pokud byly osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo pokud vůči zpracování vznesete námitku a neexistují žádné silnější oprávněné důvody pro další zpracovávání; osobní údaje musí být rovněž vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti dle práva EU nebo členského státu, jemuž Správce osobních údajů podléhá, pokud ke shromažďování osobních údajů došlo v souvislosti s nabídkou služeb týkajících se informační společnosti.
  14. Pokud je zpracovávání založeno na Vašem souhlasu, důsledek odvolání souhlasu:Upozorňujeme, že odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

   Právo na omezení zpracovávání

  15. V níže uvedených případech máte právo na omezení zpracovávání údajů ze strany Správce osobních údajů:

   1. pokud zpochybníte správnost osobních údajů, přičemž omezení trvá po dobu, která Správci osobních údajů umožní pravdivost údajů zkontrolovat
   2. zpracovávání je nezákonné a osobní údaje nechcete nechat vymazat a žádáte omezení jejich zpracovávání
   3. pro účely zpracovávání již Správce osobních údajů osobní údaje nepotřebuje, ale žádáte o ně Vy kvůli určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků
   4. vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů – dokud se neověří, zda oprávněné důvody Správce osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.
  16. Dojde‑li k omezení zpracovávání dle výše uvedeného, lze tyto osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo za účelem hájení důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.
  17. Správce osobních údajů Vás informuje před zrušením omezení zpracovávání.

   Právo na přenositelnost údajů

  18. Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli Správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Vám Správce osobních údajů kladl překážky:

   1. pokud je zpracovávání založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě (kde jste jednou smluvní stranou)
   2. zpracování probíhá automaticky.
  19. Při uplatnění práva na přenositelnost údajů máte právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem druhému, pokud je to technicky proveditelné.
  20. Uplatnění práva na přenositelnost údajů by nemělo být v rozporu s ustanoveními týkajícími se práva na výmaz a dále by toto právo nemělo poškozovat práva a svobody ostatních osob.

   Právo vznést námitku

  21. Máte právo s odkazem na osobní situaci kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely oprávněných zájmů. V tomto případě již Správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat nebude, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody k určení, výkonu a obhajobě právních nároků.
  22. Pokud zpracování osobních údajů slouží účelům přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely včetně profilování, nakolik se toto týká přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebude možné osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávat.

   Rámec uplatnění práv

  23. Správce osobních údajů bude reagovat bez zbytečného odkladu a nikdy později než jeden měsíc od obdržení Vaší žádosti, jíž uplatňujete svá práva ohledně opatření provedených na základě této žádosti. Toto období může být v případě potřeby prodlouženo o dva měsíce z důvodu složitosti žádosti a počtu žádostí, které mají být zpracovány. Správce osobních údajů je povinen Vás o prodloužení informovat a uvést své důvody do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že Správce osobních údajů neprovede na základě žádosti žádná opatření, je povinen Vás o této skutečnosti nejpozději do jednoho měsíce informovat s uvedením, proč nebyla provedena žádná opatření, a informovat Vás o možnosti podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů (v ČR je příslušným dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e‑mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz) a podat u soudu návrh na opravný prostředek.
  24. V případě porušení Vašich práv můžete být předvoláni k soudu. Výše uvedené patří do pravomoci obecného soudu. Řízení může být zahájeno před soudem místně příslušným podle bydliště dotyčné osoby dle výběru této osoby. Soud může uložit Správci osobních údajů, aby poskytl informace, opravil, omezil nebo vymazal údaje nebo zrušil zpracování na základě automatizovaného rozhodování a aby zohlednil Vaše právo vznést námitku. Soud může nařídit zveřejnění svého rozsudku, aby bylo možné identifikovat Správce osobních údajů nebo jiného správce osobních údajů a porušení, jehož se dopustil či dopustili.
  25. Můžete požadovat náhradu škod, které Vám vznikly v souvislosti s neoprávněným zpracováváním údajů (včetně opomenutí provést bezpečnostní opatření), od Správce osobních údajů odpovědného za škodu. Pokud Správce osobních údajů poruší Vaše právo na ochranu osobnosti v důsledku neoprávněného zpracování údajů nebo porušení požadavků na zabezpečení údajů, můžete od Správce osobních údajů požadovat náhradu újmy. Správce údajů je zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že škoda nebo újma na právech na ochranu osobnosti byla způsobena nevyhnutelnou příčinou mimo rozsah zpracování osobních údajů.
  26. Náhrada škody není požadována a nelze se jí domáhat, pokud tato škoda vznikla záměrnou nebo hrubou nedbalostí poškozené strany.

  Informace o zpracování osobních údajů v rámci MOL zákaznického programu – přehled

  Seznam provozovatelů ČS

   

  Více o cookie

  Název Expirace Kdo má přístup k informacím Název
  PHPSESSID po konci session soubor z našich stránek informace o session uživatele z důvodu zabezpečení
  _ga 720 dnů Google analytické nástroje Google Analytic
  _gid 24 hodin Google analytické nástroje Google Analytic
  _fb 60 dnů Facebook analytické nástroje Facebook Pixel
  cookie_notice_accepted 360 dnů soubor z našich stránek informace o potvrzení souhlasů s používáním cookie
  _gat ihned Google analytické nástroje Google Tag Manager
  loginFailed 24 hodin soubor z našich stránek udržuje přehled o neúspěšném přihlášení pro zabezpečení stránek
  emailReset po konci session soubor z našich stránek informace o změně zadání e‑mailu v rámci procesu registrace

  Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

  Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

  Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití použijte prosím, níže uvedené odkazy:

  Microsoft Cookies průvodce

  Souhlas s ukládáním cookie

  Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: