Informace

Informace o zpracování osobních údajů v rámci MOL zákaznického programu a marketingových aktivit společnosti MOL
 1. Činnost společnosti MOL Česká republika s.r.o.

  1. Předmětem podnikání společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků. Společnost MOL proto založila MOL zákaznický program, který umožňuje svým členům získat odměnu za opakované cesty na čerpací stanice MOL.
 2. Zásady ochrany osobních údajů

  1. MOL jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.
 3. MOL zákaznický program

  1. Hlavním obsahem a nedílnou součástí MOL zákaznického programu je:
   1. sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží a služeb;
   2. poskytování slev při koupi zboží a služeb;
   3. soutěže a věrnostní kampaně.
  2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování MOL zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Poskytnutí zboží, služeb a dalších benefitů vyplývajících z členství v MOL zákaznickém programu je založené na smluvním a předsmluvním vztahu. Smluvní vztah vzniká řádným vyplněním registračního formuláře do MOL zákaznického programu ze strany zákazníka resp. budoucího člena MOL zákaznického programu a předáním MOL. Osobní údaje poskytnuté při registraci do MOL zákaznického programu jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi budoucím členem MOL zákaznického programu a MOL. V případě neposkytnutí osobních údajů, nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane členem MOL zákaznickém programu a nebude moci čerpat služby a benefity plynoucí z členství. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u MOL. Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb zpracovává MOL osobní údaje členů MOL zákaznického programu na základě oprávněného zájmu MOL jakožto správce.
 4. Ostatní marketingové aktivity

  1. Na základě výslovného zvlášť poskytnutého souhlasu člena MOL zákaznického programu je dále součástí MOL zákaznického programu:
   1. zasílání obecných obchodních sdělení;
   2. zasílání adresných nabídek na akční zboží a služby včetně profilování nákupního chování za účelem zaslání adresné nabídky na akční zboží a služby;
   3. účast na průzkumech trhu za účelem vývoje nabízeného zboží a služeb.
  2. V rámci ostatních marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jimi zvlášť poskytnutým souhlasem s účastí v těchto marketingových aktivitách. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu jimi uděleného souhlasu.
 5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

  1. V souvislosti se základním zajištěním účasti v MOL zákaznickém programu, poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, zpracováváme údaje poskytnuté v přihlášce do zákaznického programu, údaje o používání zákaznické karty a případně údaje o používání online účtu na základe oprávněného zájmu MOL jakožto správce. Tyto údaje zpracováváme např. za účelem výroby zákaznických karet, udržování kontaktu s členy, správy účtu člena, kontaktu v případě ztráty karty nebo podezření na její zneužití třetí osobou apod.
  2. Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro základní fungování MOL zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb.
  3. V souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami zpracováváme následující osobní údaje a to za účelem dle druhu konkrétní marketingové aktivity: Zasílání obecných obchodních sdělení Při výslovné volbě člena MOL zákaznického programu k zasílání obecných obchodních sdělení zpracováváme za tímto účelem osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři případně na jeho online účtu a to prostřednictvím emailu, SMS, aplikace (stáhne-li si tuto člen MOL zákaznického programu), obrazovek a jiných medií přímo na čerpací stanici nebo prostřednictvím dalších vhodných technických prostředků, které budou využity jako komunikační prostředek s ohledem na budoucí vývoj techniky. Zasílání adresných nabídek na akční zboží a služby Při výslovné volbě člena MOL zákaznického programu k zasílání adresných nabídek na akční zboží a služby zpracováváme za tímto účelem osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři případně na jeho online účtu, vytváříme profil nákupního chování konkrétního člena, zpracováváme jeho zájmové oblasti týkající se jednotlivého zboží nebo služeb. K zasílání adresných nabídek může docházet prostřednictvím emailu, SMS, aplikace (stáhne-li si tuto člen MOL zákaznického programu), obrazovek a jiných medií přímo na čerpací stanici nebo prostřednictvím dalších vhodných technických prostředků, které budou využity jako komunikační prostředek s ohledem na budoucí vývoj techniky. Účast na průzkumech trhu za účelem vývoje nabízeného zboží a služeb Při výslovné volbě člena MOL zákaznického programu k účasti na průzkumu trhu zpracováváme za tímto účelem osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři, údaje o použití zákaznické karty nebo zákaznického účtu a dále veškeré údaje získané při konkrétním průzkumu.
  4. Veškeré údaje v rámci ostatních marketingových aktivit zpracováváme pouze a jedině na základě výslovného zvlášť poskytnutého souhlasu člena. Člen MOL zákaznického programu má kdykoli možnost daný souhlas změnit či odvolat a to buď vyplněním formuláře, který je k dispozici na každé čerpací stanici anebo v rámci online účtu na www.molprogram.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování těchto údajů do doby odvolání souhlasu. V případě, že člen MOL zákaznického programu výslovný oddělený souhlas neposkytne, není zahrnut do ostatních marketingových aktivit a je členem pouze základní verze MOL zákaznického programu.
  5. MOL jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje členů a zpracovává veškeré osobní údaje podle volby člena MOL zákaznického programu.
  6. Při návštěvě internetových stránek provozovaných MOL se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookie na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.
  7. Dále zpracováváme osobní údaje členů zákaznického programu v rámci předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužívání v souvislosti s MOL zákaznickým programem. K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu správce a to konkrétně za účelem předcházení a odhalování jednání, která by mohla ohrozit majetek, obchodní tajemství, práva duševního vlastnictví a dobrou pověst správce nebo majetek jednotlivých členů MOL zákaznického programu. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje uvedené členem v registračním formuláři, v online účtu a dále údaje o používání karty, číslo karty s požadovanými daty (např. název kupovaného zboží a jeho číselné označení, množství, cena, místo a čas nákupu atd.) za účelem odhalování a vyšetřování možného zneužití karty, a to po dobu potřebnou k vyšetřování.
  8. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. Na základě zvlášť poskytnutého souhlasu člena zákaznického programu dochází k vytvoření profilu tohoto člena, jak je uvedeno výše.
 6. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

  1. Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od členů MOL zákaznického programu.
 7. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?

  1. Údaje členů uchováváme po celou dobu trvání účasti člena v MOL zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu. V případě osobních údajů poskytnutých v souvislosti se zvlášť poskytnutým souhlasem je doba zpracování vždy limitována nad výše uvedené odvoláním souhlasu k jejich zpracování.
 8. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

  1. Jako člen MOL zákaznického programu máte
   1. právo se obrátit na MOL a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jejich zpracování a právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má MOL k dispozici;
   2. právo na opravu nepřesných či neúplných údajů;
   3. právo na výmaz osobních údajů např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;
   4. právo na omezení zpracování
   5. právo na přenositelnost osobních údajů
   6. právo uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu MOL včetně profilování. V případě, že MOL neprokáže přesvědčený oprávněný zájem na zpracování, nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami MOL včetně profilování. Pokud vznesete tuto námitku, MOL dále nebude vaše osobní údaje zpracovávat.
   7. kdykoli odvolat svůj výslovný zvlášť poskytnutý souhlas ke kterékoli z ostatních marketingových aktivit a to vyplněním formuláře na kterékoli čerpací sanici MOL případně prostřednictvím online účtu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu
  2. Uvedená práva mohou být uplatněna na kontaktní emailové adrese molprogram@molcesko.cz nebo poštou na adresu sídla MOL. S případnou stížností se lze obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111, webová stránka:
   www.uoou.cz, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.
 9. Správce nebo zpracovatel?

  1. MOL je správcem osobních údajů.
  2. Skupina MOL bude jmenovat v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence budou zveřejněny na webové stránce www.molprogram.cz v sekci O programu.
  3. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktní emailové adrese molprogram@molcesko.cz nebo poštou na adresu sídla MOL.
 10. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

  1. Všechny osobní údaje zpracovává MOL jako správce.
  2. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
  3. Údaje pouze v omezeném rozsahu jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy zákaznického programu i mateřské společnosti MOL.
  4. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu MOL zákaznického programu, správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání e-mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Osobní údaje členů dále v omezeném rozsahu sdílíme s provozovateli čerpacích stanic MOL, jejichž obsluha např. vydává oproti vyplněné přihlášce do MOL zákaznického programu členům kartu MOL zákaznického programu, vydává objednané zboží, případně nabízí zboží a služby. Kontaktní údaje členů dále sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro MOL provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Aktuální seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce www.molprogram.cz v sekci O programu, podsekci Pravidla.
  5. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu MOL (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.
 11. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

  1. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.